עורך דין תאונות דרכים

טל: 03-5622772 | פקס: 03-7522250 | דואר אלקטרוני: mz@la-w.co.il | רח' בר כוכבא 23 (מגדלי וי טאוור - קומה 16) בני ברק

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בפוליסה קבוצתית לביטוח תאונות אישיות של חברת הביטוח "איילון"

לפוליסות ביטוח תאונות אישיות ישנם יתרונות רבים , והן עשויות במקרים רבים לתת מענה וכיסוי לשלל של בעיות בריאותיות שנובעות מתאונה – חבלה טראומטית.

כך למשל מעניקות פוליסות ביטוח תאונות אישיות אלו, המונפקות על ידי חברות הביטוח השונות, כיסוי למצב של נכות מתאונה, מוות מתאונה, אשפוז מתאונה, אובדן כושר עבודה עקב תאונה, מצב סיעודי מתאונה ועוד.

פוליסות ביטוח תאונות אישיות מסוג זה משווקות הן באופן אישי ופרטי, והן כפוליסות קבוצתיות, דרך מקומות עבודה, ארגוני ועדי עובדים ועוד.

בערוץ השיווק הקבוצתי, מצורפים אנשים רבים לאותה תכנית ביטוח, ולא תמיד הם מודעים לתנאי הביטוח ולסייגיו, בשל אופי עסקת הביטוח.

המפקח על הביטוח היה ער לחיסרון הנ"ל, הקיים בערוץ השיווקי של הפוליסות הקבוצתיות, והוא חייב את חברות הביטוח לגלות בדרך של "גילוי נאות" את עיקרי תנאי תכנית הביטוח הקולקטיבית, לרבות סייגיה וחריגיה.

במסגרת טיפול המשרד בתביעות על פי פוליסת תאונות אישיות קבוצתית, עלה בידי עורך דין מאירה זוהר לאתר מחדל ביטוחי חמור שנעשה למבוטחים רבים, שבגינו משרד עורך דין מאירה זוהר ושות' ביום 30.11.15, בבית משפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תובענה כייצוגית.

פוליסה קבוצתית לתאונות אישיות

פוליסה קבוצתית לתאונות אישיות

הבקשה הוגשה על ידי כנגד חברת הביטוח "איילון" בגין אי גילוי והטעיה בפוליסת ביטוח תאונות אישיות קבוצתי של חברי מועדון הצרכנות 'חבר משרתי הקבע והגמלאים'.

הבקשה הוגשה בשמם של 2 חיילי קבע לשעבר, שבוטחו בפוליסה קולקטיבית לתאונות אישיות לעמיתי "חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ", על ידי חברת הביטוח "איילון".

פוליסת הביטוח הקולקטיבית הנ"ל נועדה להעניק למבוטחים כיסוי ביטוחי במקרה בו יעברו תאונה אשר תסב להם נזק. התרמית הביטוחית כפי שנטען על ידינו בבקשה, מתבטאת בכך שהסכומים שהובטחו למבוטחים המגיעים עד ל-300,000 ₪ במקרה של נכות מתאונה, מצטמקים לשליש בלבד בעת הגשת התביעה לקבלת מענק הפוליסה, וזאת במקרה של תאונת דרכים, תאונת עבודה או תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות הצבאי של משרת הקבע – שאז משלמת חברת הביטוח "איילון" לחברי הקבוצה דמי ביטוח בשיעור של 30% בלבד מאותם סכומי הביטוח המצוינים בכל אחד מפרקי הפוליסה.

הכיצד צומצם הכיסוי ב 70%?

כאשר שואל המבוטח הכיצד צומצם לו לפתע הכיסוי הביטוחי אותם רכשו ב- 70%? הוא קיבל את תשובת חברת הביטוח, כי היא נסמכת כביכול על "חריג", אותו היא "הגניבה" לתוך הפוליסה, המפחית ב- 70% את היקף הכיסוי לו זכאים חברי הקבוצה עם קרות אותן תאונות, ואשר מרוקן למעשה את הפוליסה ואת הכיסוי הביטוחי הנרכש במסגרתה כמעט מכל משמעות.

בבקשה לאישור טענו עוד כי חברת הביטוח נמנעה מלגלות חריג זה ב"טופס הגילוי הנאות" שמצורף לפוליסה, על אף שהוראות הדין, ובכלל זה הוראות המפקח על הביטוח מחייבות אותה לגלות את כל הסייגים והחריגים לפוליסה במסגרת אותו טופס לגילוי נאות. בבקשה טענו לפיכך, כי מדובר בהטעיה חמורה ביותר, בעיקר נוכח העובדה כי טופס "הגילוי הנאות", הינו במרבית המקרים (שלא לומר בכולם) המסמך היחיד אשר קורא המבוטח טרם להתקשרותו בהסכם הביטוח. בנוסף נטען בבקשה, כי חברת הביטוח "איילון", נמנעה מלגלות חריג זה בפרק החריגים שבפוליסה, למרות שלא יכול להתעורר ספק כי עניין לנו בחריג, ואף בחריג החשוב ביותר בפוליסה.

הלכה למעשה, טענו, מדובר בסעיף החרגה בפוליסה המפחית ב- 70% את היקף הכיסוי לו זכאים חברי הקבוצה עם קרות מרבית סוגי התאונות, ומרוקן בכך הלכה למעשה את הפוליסה ואת הכיסוי הביטוחי הנרכש במסגרתה כמעט מכל משמעות. אותו סעיף מסתתר באותיות הקטנות של הפוליסה ונמצא שלא בסמוך לנושא כלשהו אליו הוא קשור, תחת כותרת מטעה אשר כלל אינה מרמזת על מהותו של הסעיף ועל מידת השפעתו על היקף הכיסוי הביטוחי הנרכש, וללא כל הבלטה מיוחדת, והכל על מנת שציבור מבוטחיה של "איילון", הלא הם חברי הקבוצה, לא יגלה בטעות כי עניין לנו למעשה במוצר ביטוחי פגום.

עוד טענה עורך הדין מאירה זוהר בבקשה, כי ההטעיה הביטוחית נעשתה במסגרת הסכם ביטוח קבוצתי, אשר ידוע כי המבוטחים מוטעים ביחס אליו ביתר שאת. זאת, הן בשל תהליך הרכישה האופייני של פוליסה מסוג זה על ידי המבוטחים, והן לאור היעדר הייעוץ המלווה בדרך כלל את תהליך רכישת הביטוח הפרטי.

הערכת הנזק בבקשה נאמדה בשלב ראשון בעשרות מיליוני שקלים ואנו ביקשנו מבית המשפט, בין היתר, לקבוע כי בכל הנוגע למי מחברי הקבוצה אשר עברו תאונת עבודה או תאונה עקב ו/או תוך כדי שירותם ו/או תאונת דרכים – יש להורות כי חברת הביטוח איילון מנועה בעניינם להסתמך על סעיף ריקון הפוליסה, וכי עליה לפצות את אותם חברי קבוצה פיצוי מלא בגין הנזקים שנגרמו להם, ללא הפחתת התקרה בשיעור של 70%.

ביחס לחברי הקבוצה אשר כבר קיבלו לידיהם פיצוי מופחת -התבקש בית המשפט לחייב את איילון לפצות את אותם חברי קבוצה בגין הפער שבין הפיצוי אותו הם צריכים לקבל לבין הפיצוי המופחת אותו קיבלו בפועל.

צור קשר

שם: (חובה)

דואר אלקטרוני:

טלפון (חובה):

נושא

ההודעה שלך

mz@la-w.co.il